Onderwerpen

donderdag 20 april 2017

IEP Eindtoets sluit aan op Schoolvaardigheidstoetsen van Boom test onderwijs


Judith Rood, uitgever van Boom test onderwijs, legt uit dat de opgaven van de IEP Eindtoets goed aansluiten op de Schoolvaardigheidstoetsen, het leerlingvolgsysteem van Boom test onderwijs.


Hebt u dit jaar de IEP Eindtoets afgenomen? 
Wist u al dat deze eindtoets uitstekend aansluit op het leerlingvolgsysteem van Boom test onderwijs?
'De SVT's toetsen wat je wil weten en dat is precies wat de IEP ook doet,' aldus uitgever Judith Rood van Boom test onderwijs. 'Je test dus bijvoorbeeld geen leesvaardigheid als het om rekenen gaat. De SVT Rekenen-Wiskunde bevat daarom zo veel mogelijk context-arme sommen. Ook bijvoorbeeld de SVT Spelling past in deze visie. Daarin is een ouderwets dictee opgenomen: de leerkracht leest de woorden voor en de kinderen schrijven het op. Daarmee toets je daadwerkelijk het spellen en niet het herkennen van woorden.'

Andere voordelen
Judith Rood noemt ook de andere voordelen van de SVT's: 'Het leerlingvolgsysteem van Boom test onderwijs bestaat uit de SVT's Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Hoofdrekenen, Rekenen-Wiskunde en Spelling.' 

De voordelen van de SVT's op een rijtje:

 • Op elk moment in het jaar af te nemen
 • Methodeonafhankelijk 
 • Sluiten aan bij de referentieniveaus
 • Handmatig scoren, snel en gemakkelijk online normeren
 • Rapportage in niveaus A-E en I-V, percentiel en DLE
 • Vaardigheidsscores voor Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde
 • Voor Technisch Lezen wordt ook het AVI-niveau gerapporteerd
 • COTAN- en Expertgroep Toetsen PO-OK!
 • Toegelaten door de Onderwijsinspectie
 • In te zetten voor indicatiestelling LWOO en PrO


dinsdag 11 april 2017

Kleuter kan helemaal niet blijven zitten

Onderstaande bijdrage in Trouw van 6 april 2017 sluit helemaal aan bij hetgeen ik in deze blog regelmatig naar voren probeer te brengen. 
Omdat ik het niet beter kan zeggen, leg ik de bijdrage vast in deze blog, zodat hij langer dan 'in de krant van gisteren' in ons blikveld kan blijven. 


Kleuter kan helemaal niet blijven zitten

Langer kleuteren levert geen hogere cijfers op, maar is goed voor het welzijn van het kind, aldus Erica Ritzema, kernlid van de Werk-Steungroep Kleuteronderwijs (WSK).

Kleuters die nog een (half) jaartje extra kleuteren zijn volgens de leerkracht gewoon nog niet toe aan groep 3. De inspectie wil daar goede redenen voor horen, omdat wetenschappers er niet van overtuigd zijn dat doorkleuteren meerwaarde heeft op de lange termijn.

Dat getuigt van weinig inzicht in de ontwikkeling van het kleuterbrein. Doorkleuteren is niet bedoeld om de leerresultaten op lange termijn te verhogen, maar om het kind verantwoord de overstap naar groep 3 te laten maken. Die beslissing voorkomt dat het kind beschadigd wordt en voor de rest van zijn leven een hekel aan school heeft. 

Zo'n besluit heeft wel degelijk positieve effecten op de lange termijn, alleen geen direct meetbare. En aangezien wij in een doorgeslagen meetcultuur leven, tellen ze dus niet mee. Langer kleuteren levert geen cognitieve resultaten, maar wel succeservaringen op en houdt het welzijn en de stabiliteit van het kind in stand. Daar heeft het levenslang profijt van.

De term doorkleuteren deugt niet
Als een kind in zijn ontwikkeling nog een kleuter is, kleutert hij niet dóór maar vérder. Hij is gewoon zichzelf en dient zich, volledig in harmonie met zijn eigen kunnen, te mogen ontwikkelen. Dat noemen we aansluitend onderwijs en daarop heeft ieder kind recht.

Demissionair staatssecretaris Dekker gaat met zijn streven naar 1,5 procent zittenblijvers aan dat recht voorbij. Een schoolkind blijft zitten als het zich de stof niet voldoende eigen heeft gemaakt om door te kunnen stromen naar de volgende groep. Een kleuter blijft echter langer in de kleutergroep, omdat hij zich op grond van zijn neurologische ontwikkeling de stof nog niet eigen kán maken.

Wanneer je een groep met betrekkelijk jonge kleuters hebt, is de kans groot dat je omwille van dat zittenblijverspercentage kleuters door laat gaan die daar niet aan toe zijn. Het zou interessant zijn om uit te rekenen wat latere uitval kost aan zorg van ergotherapeuten, schoolpsychologen, logopedisten, assertiviteitstrainingen en wat we verder aan aanbod hebben.

Geen garantie
Ook een hoge Citoscore blijkt geen garantie voor een succesvolle overgang. Die uitkomst geeft slechts een afwijking van een (variabel) gemiddelde, maar zegt niets over het individu en eigenschappen als creativiteit, daadkracht, discipline, doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, taakbewustzijn, geduld, sociaal gedrag en zelfstandigheid.

Cito heeft het kleuteronderwijs inhoudelijk veel schade toegebracht. 
Ondanks de motie-Rog (aangenomen 5 november 2013) wordt 80 procent van de kleuterleerkrachten door directies en besturen nog verplicht te toetsen om vervolgens afgerekend te worden op de resultaten. 

Terwijl er tot 11 maanden leeftijdsverschil kan zitten tussen een jong en een ouder kind in groep 2. Men vergelijkt de prestaties van een zuigeling van 7 maanden toch ook niet met die van een peuter van anderhalf. Dat verschil in levenservaring is enorm en wordt niet meegenomen in kleutertoetsen. 

'Citogesjoemel'
Er is breed sprake van 'Citogesjoemel' om kinderen aan de eisen van toetsen te laten voldoen en daardoor wordt uit angst meegewerkt aan kunstmatige handhaving van wanbeleid. Op een bijeenkomst van de Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs vertelde een leerkracht dat een kind de juiste antwoorden al had onderstreept voor zij één vraag gesteld had, omdat ouders de toets op Marktplaats hadden gekocht.

Om weer aan te kunnen sluiten op het kind, zijn goede leerkrachten nodig die massaal durven weigeren dit absurdistisch theater in stand te houden. Onderwijsland heeft behoefte aan een nieuwe roerganger met gezond verstand, die kleutertoetsen onmiddellijk verbiedt en zorgt voor gespecialiseerde opleidingen, zodat er rust en ruimte komt voor leerkracht en kind.
-->

vrijdag 24 maart 2017

Schoolvaardigheidstoetsen van Boom nu rechtstreeks in ParnasSys te normeren


Gebruikers weten dit al enige tijd, 
maar het is ook op deze plek het vermelden waard:

woensdag 8 maart 2017

Het toetsen van Technisch Lezen kan anders!


Bij het toetsen van het Technisch Lezen gaat men uit van opvattingen die leiden tot een bepaalde manier van toetsen. Ik vind dat je er op een andere manier tegenaan moet kijken. Dat leidt natuurlijk ook tot een andere toets ... 

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Ik stel drie veranderingen voor:

Ten eerste

Er wordt in ons land doorgaans getoetst met leestoetsen die bestaan uit rijen woordjes in betekenisloos verband. Als de resultaten tegenvallen, wil men nog wel eens doortoetsen met rijen ‘onzinwoorden’.

Ik vind dat je Technisch Lezen moet toetsen met een tekst. Want … waar gáát het in het ‘leesleven’ nu eigenlijk om? Om het lezen van rijtjes woorden in betekenisloos verband of om het lezen van ‘onzinwoorden’? Lijkt me niet, dat komt in de praktijk van het lezen immers zelden of nooit voor.

Het gaat juist om teksten met woorden in betekenisvol verband, zoals mededelingen, instructies, verhalen, artikelen enz. Daar moet je het mee doen! 
Een tekst, die opklimt in moeilijkheid door te beginnen met korte woorden in korte zinnen en te eindigen met lange woorden in lange zinnen, lijkt mij daarvoor het beste. 
Eén leeskaart (en een parallelkaart) volstaat voor alle groepen: de leerling komt immers bij de volgende afname (hij mag exact 1 minuut lezen) verder in de tekst en heeft dan een hogere score.

Ten tweede

Van het te gebruiken lettertype bij de toets vindt men gewoonlijk dat dit sober (kaal) en eenvoudig moet zijn, om het de leerling niet te moeilijk te maken. 

Ik vind juist van niet: het lettertype moet 'aangekleed' zijn om het onderscheid tussen de letters groter te maken. Kijk eens naar onderstaand voorbeeld:
Times New Roman vind ik een lettertype dat daarvoor in aanmerking komt. Daarvoor zijn twee redenen. We komen dit lettertype het meest tegen in teksten en ik heb een voorkeur voor de schreefletter. Ik ben er namelijk overtuigd dat dit lettertype meer ‘letterinformatie’ biedt aan met name de zwakke en dyslectische lezer. Vergelijk maar eens de p, b en d bij beide types. De schreefletters (linksboven) onderscheiden zich sterker van elkaar. Zet de letters in gedachten maar eens allemaal met de stok links en het ‘rondje’ rechtsboven: de schreefletters zijn verschillend, de schreefloze letters zijn gelijk…

Ten derde

'Kleine kinderen, grote letters'hoor je vaak en ... dat zie je dan ook! Ik vraag me af waarom dat nodig is. Ik zie daar geen enkele aanleiding toe. Sterker nog, het is mijn ervaring dat kleine kinderen kleine tekens heel goed kunnen zien. Ik herinner me nog goed de peuter, die nauwelijks het babystadium was ontgroeid en slechts en enkel woordje kon spreken. In de strip van Jan Kruis stond op het toch al kleine nachtkastje een wekker. 'Klok!', riep hij en wees hem aan. Ik kon hem nauwelijks onderscheiden ... Ik bedoel maar.

Informatie over de Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen vindt u hier. 

zaterdag 28 januari 2017

Waarom alleen van eindtoets veranderen?

U hebt al gemerkt dat veel scholen overstappen naar een andere eindtoets. ...
Maar is het u ook opgevallen dat er de laatste tijd steeds vaker publicaties verschijnen waarin de validiteit van bepaalde toetsen voor het leerlingvolgsysteem in twijfel wordt getrokken (wordt er wel getoetst wat de maker beweert)?  En hebt u gezien dat in het merendeel van die publicaties de onvoldoende/afwezige validiteit bovendien wordt aangetoond met onderzoekgegevens?* 

Er is een grond voor die twijfel:

 • Als je het technisch lezen wilt toetsen, kan dat dan wel met meerkeuzevragen of met alleen 'losse' woordjes?
 • Als je het (technisch) rekenen wilt toetsen, lukt dat dan wel door de som in een tekst te 'verpakken'?
 • Als je het spellen wilt toetsen, is dat dan wel mogelijk met meerkeuzevragen?
 • Als je het begrijpend lezen wilt toetsen, doe je dan een groot deel van de leerlingen niet tekort wanneer je de teksten erg complex en lang maakt?

Bij de Schoolvaardigheidstoetsen lopen wij die risico’s liever niet,
wij blijven zo dicht mogelijk bij de kerntaak:


 • SVT Technisch Lezen:
  hoeveel woordjes kan de leerling in een tekst (de kern van de leestaak), die in moeilijkheid oploopt, correct voorlezen binnen een minuut?
 • SVT Hoofdrekenen:
  hoeveel plus-, min-, keer- en deelsommen tot 100 (de basis van het rekenen) kan de leerling foutloos maken binnen vijf minuten?
 • SVT Spelling: 
  hoeveel voorgelezen woorden kan de leerling zonder fouten opschrijven (de kern van het spellen)?
 • SVT Rekenen-Wiskunde:
  hoeveel ‘kale’ en met weinig woorden gepresenteerde sommen (het gaat om het rekenen, niet om de taal) kan de leerling foutloos maken?
 • SVT Begrijpend Lezen: 
  hoeveel vragen kan de leerling correct beantwoorden over korte stukjes tekst (het gaat om het begrip)?

Overstappers
Er zijn (groepen van) scholen die op dit moment overstappen naar het alternatief: de SchoolVaardigheidsToetsen van Boom. Zij betrokken bovenstaande in hun overwegingen. 
De overstappers naar een andere eindtoets hebben zo hun redenen. De overstapper naar een ander leerlingvolgsysteem hebben die ook ...

*) En dat, terwijl de COTAN de validiteit als voldoende/goed beoordeelde (!)

woensdag 25 januari 2017

Werkdruk verminderen? Pak je volgsysteem aan!


De wet- en regelgeving van 2014 (Wet Eindtoetsing PO en Toetsbesluit PO) biedt scholen naast de verplichting tot het hanteren van een leerling- en onderwijsvolgsysteem anderzijds heel veel ruimte voor een eigen invulling, die veel soberder kan zijn dan op dit moment vaak gebruikelijk is.Bovendien hanteert de onderwijsinspectie met ingang van 1 februari 2016 voor de beoordeling van de tussenresultaten geen eigen normen meer. Daardoor valt er bij de scholen een grote druk weg, die leidde tot zeer ongewenste praktijken (zie: Het kwartje is gevallen ... ). De inspectie vroeg tot die datum namelijk naar de LVS-toetsresultaten van Technisch Lezen (TL) in groep 3 en groep 4, Rekenen en Wiskunde (RW) in groep 4 en groep 6 en Begrijpend Lezen (BL) in groep 6.
Dit betekent eveneens dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school. De school volgt de leerlingen dus (weer) 'voor eigen gebruik'. De inspectie blijft in het toezicht wel aandacht schenken aan hoe scholen de ontwikkeling van leerlingen volgen en de wijze waarop dit tot conclusies over het onderwijs leidt. 


De school mag echter zelf bepalen op welke wijze en 
met welke middelen zij dit doet!
(wanneer de school er voor kiest landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen te gebruiken, dan moeten deze door de Cotan -nu de Expertgroep Toetsen PO- zijn beoordeeld met tenminste 'voldoende')


Onderstaande werkwijze acht ik meer dan voldoende:

Groep 1 en 2: observeren
In groep 1 en 2 is het toepassen van landelijk genormeerde toetsen onwenselijk vanwege de vele bezwaren die eraan kleven. We beperken ons daar dan ook tot het (gestructureerd) observeren en registreren van in hoofdzaak de functieontwikkeling.
Groep 3 t/m 8: bewaken

Bewaken van de voortgang in de leerstof
Omdat de methodgebonden toetsen en de observaties van de leerkracht er al voor zorgen dat de voortgang in de leerstof wordt bewaakt is in groep 3 t/m 8 in principe eens per jaar (in april) toetsen met landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen voldoende.

Bewaken van het niveau
De landelijk genormeerde, methodeonafhankelijk toetsen zijn er namelijk 'slechts' voor om het niveau te bewaken: lopen we een beetje in de pas met onze manier van werken? 

Bewaken van het ontwikkelingsperspectief
Verder zijn de landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen handig om voor de leerling het ontwikkelingsperspectief  te bewaken.

In principe eens per jaar toetsen met landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen lijkt ten opzichte van de huidige praktijk wellicht weinig, maar op de cruciale momenten gebeurt het wèl twee keer per jaar (zie het afnameschema hieronder: alleen in de groepen 3, 6 en 7 wordt er maar eens per jaar getoetst). En nogmaals, het gaat hier om niveaubewaking (kwaliteitsbewaking t.o.v. de landelijke norm) en daarvoor is negen keer toetsen in de schoolloopbaan (inclusief de eindtoets) meer dan voldoende!          
Aanvulling in groep 4 en 5
In de groepen 4 en 5 wordt in november aanvullend het technisch lezen en hoofdrekenen getoetst, omdat die ontwikkeling daar een stuk sneller gaat.
Groep 8 in november
In groep 8 wordt het toetsen verplaatst naar november, vanwege het vroegtijdig kunnen opmaken van een schooladvies en vanwege de eindtoets die in april/mei wordt afgenomen.

(klik op de afbeeldingen voor een vergroting) 

Komt eruit wat erin zit (opbrengsten)? 
Om na te gaan of eruit gekomen is wat erin zit, kan in groep 6 en/of in groep 7 of 8 een klassikale intelligentietest worden afgenomen, waarmee tevens een (pré)advies VO kan worden geformuleerd.
Aanvulling in groep 6, 7 of 8
Aanvullend kan in groep 6, 7 of 8 nog een test worden afgenomen, die iets zegt over de leermotivatie, het doorzettingsvermogen en het zelfvertrouwen.
Voor het observeren van de funktieontwikkeling werd indertijd OPFO en LVS 1-2 ontwikkeld, maar er zijn onderhand vele -soms door de school zelf ontwikkelde- alternatieven voorhanden. 
Naast de materialen van het Cito, zijn voor de niveaubepaling de Schoolvaardigheidstoetsen zeer geschikt, vanwege hun sobere karakter (weinig en beknopte materialen) en verminderde taligheid (weinig en beknopte teksten). Bovendien lenen ze zich door hun constructie uitstekend voor het maken van trendanalyses en opbrengstmetingen (komt eruit wat erin zit?). 
Voor de eventuele klassikale intelligentiemeting zijn er de Tussentest (voor groep 6)* en de Drempeltest (voor groep 7 of 8)*. 
De LeerMotivatieTest* kan aanvullend worden afgenomen in groep 6, 7 of 8.
Alle genoemde landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen zijn door de Cotan/Expertgroep toetsen PO goedgekeurd (een wettelijke vereiste) en dus door de inspectie toegelaten.

*) Het mag inmiddels bekend zijn dat ik een sterke voorkeur heb voor het óók afnemen van deze toetsen.

maandag 16 januari 2017

Het niveauverschil in groep 8 is ruim 3 leerjaren

Voor DLE-gebruikers is dat geen nieuws. Zij zien in groep 8, als score op bijvoorbeeld de SVT Technisch Lezen, regelmatig 135 goed gelezen woorden in de minuut (niveau: eind groep 5). Daarnaast zien ze ook meer dan 180 goed gelezen woorden (niveau: brugklas).  
Ook bij de overige schoolvaardigheidstoetsen zien ze deze verschillen …

Geen nieuws
Ook als fenomeen is dit geen nieuws, in het onderwijs weten we dit al ‘eeuwen’. Die verschillen zijn er altijd geweest en daar kunnen we maar weinig aan doen, zeker als het aan de aanleg/potentie ligt: de een krijgt de dingen die ze op school leren nu eenmaal vlotter onder de knie dan de ander.

Ouders schrikken
Toch zijn er af en toe nog ouders die er van schrikken: ‘Hoe kan dat nou? Ze krijgen toch allemaal hetzelfde onderwijs? Dan zouden ze toch ook allemaal aan het eind even ver moeten zijn?’
Ze zijn er zich kennelijk nog onvoldoende van bewust dat de leerlingen na groep 8 uitwaaieren van Praktijkonderwijs tot Gymnasium. En dat terwijl het juist heel mooi is dat je kind na de basisschool op een plek kan komen die het beste bij hem past.

Dat kan natuurlijk niet!
Maar wat betekent het voor de basisschool, waar de wet voorschrijft dat alle kinderen een  ‘ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen’? Daar is die mogelijkheid van 'uitwaaieren' niet en ook zittenblijven hoort daar eigenlijk niet bij ... Want als je dat consequent zou doen, dan zou de leerling uit ons voorbeeld met een score van 135 op zijn twaalfde jaar nog in groep 5 zitten (tussen de 9-jarigen ...). Dat kan natuurlijk niet!

Maar wat dan wel? 
Leerkrachten in de basisschool doen alle dagen hun uiterste best om alle kinderen te bieden wat hen toekomt. Ze moeten dus differentiëren, maar willen er wel uit halen wat erin zit en dat is bij kinderen zeer verschillend, zo blijkt. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat de school goed op de hoogte is van de vorderingen, het niveau en de mogelijkheden van de leerlingen.

Echter
Daar moet niet te veel tijd en energie in gaan zitten en het moet zeker geen doel op zich worden. Bovendien mag het voor de kinderen niet te veel 'een kwestie' worden, het op een goede manier omgaan met deze grote verschillen vormt voor de school een extra uitdaging. Toch horen we scholen daar vaak over klagen: 'Er ligt een te groot accent op; er zijn nog zo veel andere nuttige/noodzakelijke dingen te doen. Kan dit 'op de hoogte blijven' (het volgen van de leerlingen d.m.v. toetsen) niet een tandje minder?'

Suggestie

Onderstaande is in vergelijking met de huidige praktijk al een stuk minder en ruim voldoende. De school mag namelijk zelf bepalen of en zo ja welke toetsen zij wanneer afneemt. Zelfs de onderwijsinspectie is gestopt met het opvragen van de gegevens van de toetsen om geen onnodige druk te veroorzaken. Er is dus alle ruimte!

_________________ Leerling- en onderwijsvolgsysteem _________________
Basisonderwijs

Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 is het toepassen van landelijk genormeerde toetsen onwenselijk vanwege de vele bezwaren die eraan kleven. We beperken ons daar dan ook tot het (gestructureerd) observeren en registreren van in hoofdzaak de functieontwikkeling.
Groep 3 t/m 8
In groep 3 t/m 8 is in principe eens per jaar (in april) toetsen met landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen voldoende, omdat de methodgebonden toetsen en de observaties van de leerkracht er immers al voor zorgen dat de voortgang in de leerstof wordt bewaakt. 

De landelijk genormeerde, methodeonafhankelijk toetsen zijn er slechts voor om het niveau te bewaken: lopen we een beetje in de pas met onze manier van werken? 

Verder zijn ze handig om voor de leerling het ontwikkelingsperspectief  te bewaken.

In principe eens per jaar toetsen lijkt ten opzichte van de huidige praktijk wellicht weinig, maar op de cruciale momenten gebeurt het wèl twee keer per jaar (zie het afnameschema hieronder: alleen in de groepen 3, 6 en 7 wordt er maar eens per jaar getoetst). En nogmaals, het gaat hier om niveaubewaking (kwaliteitsbewaking t.o.v. de landelijke norm) en daarvoor is negen keer toetsen in de schoolloopbaan (inclusief de eindtoets) meer dan voldoende!        
Aanvulling in groep 4 en 5
In de groepen 4 en 5 wordt in november aanvullend het technisch lezen en hoofdrekenen getoetst, omdat die ontwikkeling daar een stuk sneller gaat.
Groep 8 in november
In groep 8 wordt het toetsen verplaatst naar november, vanwege het vroegtijdig kunnen opmaken van een schooladvies en vanwege de eindtoets die in april/mei wordt afgenomen.
Komt eruit wat erin zit (opbrengsten)? 
Om na te gaan of eruit gekomen is wat erin zit, kan in groep 6 en/of in groep 7 of 8 een klassikale intelligentietest worden afgenomen, waarmee tevens een (pré)advies VO kan worden geformuleerd.
Aanvulling in groep 6, 7 of 8
Aanvullend zou in groep 6, 7 of 8 nog een test kunnen worden afgenomen, die iets zegt over de leermotivatie, het doorzettingsvermogen en het zelfvertrouwen.


Voor het observeren van de funktieontwikkeling werd indertijd OPFO en LVS 1-2 ontwikkeld, maar er zijn onderhand vele -soms door de school zelf ontwikkelde- alternatieven voorhanden. Naast de materialen van het Cito, zijn voor de niveaubepaling de Schoolvaardigheidstoetsen zeer geschikt, vanwege hun sobere en weinig talige karakter. Bovendien lenen ze zich door hun constructie uitstekend voor het maken van trendanalyses en opbrengstmetingen (komt eruit wat erin zit?). Voor de klassikale intelligentiemeting zijn er de Tussentest (voor groep 6) en de Drempeltest (voor groep 7 of 8). De LeerMotivatieTest kan aanvullend worden afgenomen in groep 6, 7 of 8. Alle genoemde toetsen zijn door de Cotan/Expertgroep toetsen PO goedgekeurd en door de inspectie toegelaten.

maandag 19 december 2016

Leerlingvolgsysteem zonder bijwerkingen

Uw kind mag voor het eerst alleen naar school lopen. U hebt hem de weg geleerd. U laat hem gaan … Vertrouwt u erop dat het goed komt? Ja, u moet hem vertrouwen, maar wat zou u er van vinden als de leerkracht u een appje stuurt: ‘Hij is goed aangekomen hoor!’?  
Toch prettig om te weten?

In school gaat dat ook zo
We leren de kinderen van alles en we vertrouwen erop dat het goed komt. Toch willen we dat graag bevestigd zien. Daarvoor doen we af en toe een toets. We zijn blij wanneer we vaststellen dat de leerling weet/kan wat we hem geleerd hebben. En mocht het nog niet helemaal in orde zijn, dan proberen we daar wat aan te doen.
Willen we weten of het niveau overeenkomt met wat er mag worden verwacht, dan doen we een landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toets. En als dat tegenvalt, dan zoeken we uit hoe dat komt en of daar iets aan te doen is.

Wanneer we het vermoeden krijgen dat het resultaat wel eens zou kunnen komen door de minder dan gemiddelde aanleg/mogelijkheden van de kinderen, dan kunnen we het leerpotentieel (wat zit erin?) testen en eventueel de leermotivatie.

Om na te gaan of de dingen die we er aan doen het beoogde effect hebben, zullen we na verloop van tijd nogmaals moeten toetsen: waar zitten we op dit moment en is er een stijgende lijn te zien?

Dit geldt voor de leerling, de groep en de hele school: we willen eruit halen wat erin zit.
Daar is niks mis mee.

Waarom werd er dan toch best veel gemopperd over het leerlingvolgsysteem?
Dat kwam omdat er verkeerde dingen mee werden gedaan. Op veel scholen werden de leerlingen te veel met het gemiddelde vergeleken in plaats van met zichzelf. Dat had veel kwalijke effecten en was ook niet eerlijk. Het is nu eenmaal zo dat aan het eind van de basisschool sommige kinderen naar het gymnasium kunnen en andere naar het praktijkonderwijs. Dat komt omdat het ene kind toevallig meer kan dan het andere. Daar kan niemand wat aan doen. Zolang eruit komt wat erin zit, moet je tevreden zijn. 

Dat geldt ook voor de groep en de school als geheel. Ook daar zullen om deze reden op de ene school de scores hoger zijn dan op de andere. Het maken van ranglijsten met de ‘beste’ school bovenaan is daarom ook onzin en oneerlijk. Het lijkt op een rij met kinderen uit de klas die gerangschikt is van kort naar lang en waarbij de langste dan de eerste prijs zou krijgen. Dat doen we toch ook niet?

Inzichten veranderd
Gelukkig zijn de inzichten op dit punt verbeterd. Ook de onderwijsinspectie gaat er nu anders mee om: de resultaten op de toetsen zijn bestemd voor de school om na te gaan of er verbetering nodig en mogelijk is (Zie: Het kwartje is gevallen ...).

Die resultaten moet je niet aan de grote klok hangen, daar wordt niemand beter van. Je krijgt dan een ‘gevecht om de scores’ bij kinderen en tussen scholen onderling. Waar het werkelijk om gaat wordt vergeten en alle aandacht gaat uit naar de toetsresultaten, die natuurlijk de hoogste moeten zijn: het wordt een wedstrijd, waarvoor alles (meestal de dingen die moeilijk te toetsen zijn) moet wijken (Zie: Gedachtengang ... en Gesjoemel ...

Zodra we er in slagen deze kwalijke bijwerkingen volledig uit te bannen, zal het leerlingvolgsysteem zeker tot nut en minder tot last zijn. 

En ... misschien kan het ook nog wel een tandje minder (Zie: Werkdruk verminderen, is dit een idee?)!

donderdag 17 november 2016

School kan uit steeds meer eindtoetsen kiezen


De PO-Raad zet vandaag de thans beschikbare eindtoetsen op een rij. We geven de integrale tekst hier weer, inclusief 'Wat de PO-Raad vindt'.

De vijver met eindtoetsen groeit. Het ministerie van Onderwijs (OCW) voegde onlangs drie nieuwe toetsen toe aan de keuzelijst. Die bestaat nu uit zes mogelijkheden. Scholen in het primair onderwijs moeten tussen 1 december 2016 en 1 februari 2017 kiezen welke toets ze op de vastgestelde data in april of mei 2017 willen afnemen.


Beschikbare toetsen

Scholen kunnen nu kiezen uit:


Een toets kiezen
Het is de bedoeling dat scholen één eindtoets kiezen. Wel kunnen zij voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften een aangepaste toets aanvragen. Scholen die vallen onder één bestuur, kunnen elk een eigen eindtoets kiezen. Ook scholen met twee of meer vestigingen onder hetzelfde BRIN-nummer kunnen een eigen eindtoets kiezen. Dit laatste is toegestaan als de vestiging door de inspectie als een afzonderlijke toezichteenheid wordt beschouwd.
Wanneer een school zich op 1 februari niet heeft aangemeld, wordt ervanuit gegaan dat de school de Centrale Eindtoets afneemt. De Inspectie en het College voor Toetsen en Examens zullen in dat geval contact met hen opnemen. Het aanmelden voor toetsen kan via de website van de toetsaanbieder.

Hoe wordt een nieuwe toets geselecteerd?
Toetsaanbieders van een eindtoets moeten bij het ministerie van OCW een formeel verzoek indienen tot toelating van hun toets. Een onafhankelijke commissie, de Expertgroep Toetsen PO, beoordeelt onder meer of de toetsen betrouwbaar zijn en van goede kwaliteit. Vervolgens adviseert de expertgroep de minister van Onderwijs over het al dan niet toelaten van de toets.
Dit advies is zwaarwegend, maar niet bindend. De minister kan het naast zich neerleggen maar moet dan wel uitleggen waarom hij dit doet.
Een besluit van de minister tot toelating van de eindtoets geldt voor vier jaar, mits de tussentijdse, jaarlijkse beoordelingen van de eindtoets ook positief zijn. Alle beoordelingsrapporten zijn te vinden op de website van de expertgroep.

Wat de PO-Raad vindt
De PO-Raad vindt het belangrijk dat alle toegelaten toetsen behalve van goede kwaliteit ook onderling vergelijkbaar zijn. Alleen dan kan de toets goed inzicht geven in het niveau van een kind, kunnen scholen worden beoordeeld op hun kwaliteit en kunnen landelijke uitspraken worden gedaan over het onderwijs.

Dat scholen uit steeds meer toetsen kunnen kiezen, is het gevolg van wet- en regelgeving die in 2014 van kracht werd. Dankzij deze wet nemen scholen de eindtoets tegenwoordig later in het schooljaar af. Bij het bepalen welke middelbare school bij een leerling past, geldt de eindtoets daardoor als second opinion naast het schooladvies.

Een goede overgang naar de middelbare school is belangrijk om leerlingen goede toekomstkansen te bieden, vindt de PO-Raad. Ze is dan ook blij dat de eerste signalen over het werken met de nieuwe regels positief zijn. Of aanvullende maatregelen nodig zijn, wordt over twee jaar duidelijk als de leerlingen die vorig jaar aan de brugklas begonnen in de derde klas zitten. Deze informatie is volgens de PO-Raad van cruciaal belang voor eventuele aanpassing van de regels. De regels eerder aanpassen, zoals sommige partijen willen, is volgens de PO-Raad onverantwoord.

zondag 16 oktober 2016

Nu diagnostische analyses mogelijk bij nog meer SchoolvaardigheidstoetsenAlleen een uitgebreid rapport van de toetsresultaten vinden scholen niet meer genoeg. 
Zij willen ook de mogelijkheid om de resultaten van de leerling te analyseren: waar wringt de schoen? 
Ook van de groep willen zij een beeld: waar is behoefte aan extra aandacht?Bij de SVT Hoofdrekenen was er al de TempoTest Automatiseren, die een uitgebreide analyse geeft.

Ook de onlangs verschenen SVT Spelling kent zeer uitgebreide (gratis!) analysemogelijkheden voor z'n gebruikers.

Nu bieden ook de SVT Begrijpend Lezen (1) en de SVT Rekenen-Wiskunde (2) die mogelijkheden.
Er zijn gratis whitepapers verschenen die de mogelijkheden gedetailleerd in beeld brengen.
U kunt ze hier downloaden:

                                    

maandag 11 juli 2016

A-E of DLE ?


Een zwakke leerling kan op een DLE-schaal bij de volgende toets gemakkelijk hoger scoren, maar op een frequentieschaal (A-E/I-V) is dat nog best moeilijk …Ik geef een voorbeeld van een zwakke lezer.

Marietje leest op de Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen (leeskaart B: De mug) in april groep 4 helaas slechts 30 woordjes in de minuut. Dat is DLE 3 (15 maanden ‘achter’); op de A-E frequentietabel van Cito is dat E (ze behoort op dat moment tot de 10% zwakste lezers).

De school maakt zich zorgen en gaat keihard met Marietje aan de slag. Een jaar later is de score 95 woordjes in de minuut, 65 woordjes méér! Dat is DLE 15, een vooruitgang van maar liefst 12 maanden, waar 10 gemiddeld is! Een prestatie van formaat, die je van zo’n zwakke lezer eigenlijk niet mag verwachten.

Even kijken waar die 95 woordjes op de Cito-schaal staan … een E ?!?!?!
Ja helaas, zij behoort met deze score op dat moment nog steeds tot de 10% zwakst scorende leerlingen ...

Je vraagt ook nogal wat van deze zwakke, doorgaans minder begunstigde, leerlingen als je ze van E naar D wilt brengen. Zeker als je bedenkt dat dit in de I-V schaal nóg moeilijker is, daar is V namelijk de zwakste 20% ...

En dan de boodschap aan de ouders: ‘We vinden het jammer dat we geen goed bericht voor u hebben. Marietje scoort nog steeds in E.’ En dat terwijl ze in een jaar tijd méér dan gemiddeld is vooruit gegaan: geen 10 maar 12 maanden (van 30 naar 95 woordjes in de minuut)! 

Zo'n boodschap voelt niet goed …

woensdag 22 juni 2016

Een Overstapper ...


Op internet kwam ik het tegen: 
de presentatie van een overstapper 
(helaas is de school mij niet bekend). 

De presentatie lijkt bestemd voor de ouders, 
maar het kan ook het bestuur of het team zijn.
Boeiend ...

... om te zien hoe een school dat doet en welke argumenten zij gebruikt. Het mooiste is om te constateren dat deze school zichzelf de tijd gunt en niet alles in één keer wil doen, 
want dat hoeft ook niet!

Benieuwd hoe dat eruit ziet? 
Klik dan op onderstaande link.

dinsdag 14 juni 2016

Veranderingen rond het leerlingvolgsysteem


Er is de laatste tijd nogal wat veranderd rond het leerling- en onderwijsvolgsysteem. 
Aanleiding om er eens opnieuw naar te gaan kijken?

Ten eerste is er de wet- en regelgeving van 2014 (Wet Eindtoetsing PO en Toetsbesluit PO) die scholen naast de verplichting tot het hanteren van een leerling- en onderwijsvolgsysteem anderzijds veel ruimte biedt voor de invulling daarvan.

Ten tweede beoordeelt sinds het schooljaar 2015-2016 niet langer de COTAN, maar de Expertgroep Toetsen PO de leerlingvolgsysteemtoetsen. Naast de psychometrische aspecten van een toets beoordeelt de Expertgroep ook de onderwijskundige en organisatorische aspecten. In totaal wordt een toets op tien criteria beoordeeld. Het oordeel kan ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.
Ten derde hanteert de inspectie met ingang van 1 februari 2016 voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. 
Dit betekent eveneens dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school.

Wat betekent dit?

1) De school kan zelf kiezen hoe zij haar leerling- en onderwijsvolgsysteem samenstelt en inricht. Zij kan zelf bepalen welke middelen zij op welke momenten inzet (als de gekozen middelen daartoe de gelegenheid bieden).

2) Wanneer scholen methodeonafhankelijke toetsen gebruiken om daarmee het vaardigheidsniveau van de leerlingen te vergelijken met de landelijke norm, dan dienen deze toetsen te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Expertgroep Toetsen PO.

3) Het oneigenlijk ‘organiseren’ van hoge toetsscores op de tussentoetsen (de leerlingvolgsysyteemtoetsen) kan worden gestopt. De gemeten resultaten zijn weer voor ‘eigen gebruik’ en jezelf voor de gek houden heeft natuurlijk geen zin.
‘Teaching to the test’ hoeft dus niet meer en scholen die de toetsen gebruikten zoals ze zijn bedoeld, zijn niet meer in het nadeel ten opzichte van scholen die oefenden voor de toets. Ook de ouders kunnen stoppen met het sturen van hun kind naar bureaus voor toetstraining: zodra de school daar achter komt, zal het resultaat op de leerlingvolgsysteemtoets niet meer serieus genomen worden. En het mooiste is: aan de normvervaging komt een einde, de normen houden hun waarde.

Kortom: het leerling- en onderwijsvolgsysteem wordt weer van de school! Het is weer bedoeld om na te gaan of de school er met haar manier van werken in slaagt de gestelde doelen te bereiken. De ‘uitslagen’ zijn alleen bestemd voor de school: zitten we op de goede weg?

Wat zijn de gevolgen?

Het lijkt tijd om eens na te denken over het huidige leer- en onderwijsvolgsysteem van de school.

Een aantal mogelijke vragen:

Zijn we tevreden met de manier waarop we nu toetsen?
Willen we in groep 1 en 2 bijvoorbeeld niet liever observeren in plaats van toetsen?

Zijn we tevreden over de toetsen die we nu gebruiken?
Toetsen ze bijvoorbeeld wel wat wij willen weten?

Passen ze voldoende bij onze manier van werken?
Toetsen we misschien te veel (te vaak) en kan het wel een tandje minder?

Gebruiken we de resultaten wel op de juiste manier?
Is de toets een hulpmiddel voor ons of is de toets ‘de baas’ (voorschrijvend)?


En zo valt er nog wel het een en ander te bedenken …

In deze blog vindt u ongeveer 72 artikelen met het trefwoord 'leerlingvolgsysteem'. 
Misschien is het een idee daarin eens rond te neuzen ...