Onderwerpen

zondag 4 februari 2018

Toetsen basisscholen te veel?Kijkt u eens naar  
onderstaande constatering. 

De wettelijk verplichte landelijk genormeerde toetsen van Cito en Boom zijn bedoeld om het niveau te bewaken: lopen we als school een beetje in de pas met de landelijke norm?

En zo niet, wat is dan de oorzaak? Minder (intellectuele) mogelijkheden bij de leerlingen? Gebrekkige instructie/didactiek? Te weinig aandacht/oefening? Of … , vult u maar in.

Bij twee van de hier genoemde mogelijkheden is er al iets aan te doen … We denken dan aan structurele verbeteringen op groeps-/schoolniveau en dus niet op het niveau van de individuele leerling.

Met die leerling gaan we aan de slag n.a.v. de veel vaker afgenomen methode-toetsen. Wanneer we voor eventuele corrigerende/remediërende acties* zouden moeten wachten op de landelijk verplichte toetsen, dan zijn we veel te laat, ook al nemen we die twee keer per jaar af. Bij de toetsen van Boom wordt zelfs uitgegaan van één afname per jaar ... Dat is voor de niveau-bewaking voldoende, maar voor de voortgangscontrole is dat absoluut te weinig.

Weet u zeker ...
dat u op school op de juiste manier omgaat met de toetsen? Het zou best eens kunnen zijn, dat u veel meer doet dan nodig is … 

Lees verder: Werkdruk verminderen? Pak je volgsysteem aan!

*) De gegevens van eventuele analyses kunnen op individueel niveau nuttig zijn, maar het het speuren naar
     trends van algemene aard zou de hoofdzaak moeten zijn.

woensdag 24 januari 2018

Lovs-toetsen Cito en Boom beoordeeld

Scholen in het reguliere basisonderwijs zijn verplicht een leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs) te gebruiken om de leervorderingen van hun leerlingen systematisch te kunnen volgen.  

Leerlingvolgsysteem
Een leerlingvolgsysteem is een pakket van methode-onafhankelijke toetsen waarmee scholen en leerkrachten inzicht krijgen in het niveau en de groei van leerlingen op individueel en groepsniveau op diverse leergebieden. 

De Expertgroep Toetsen PO beoordeelt de methodeonafhankelijke toetsen die bij leerlingen worden afgenomen om hun leervorderingen te toetsen, deze worden veelal lovs-toetsen genoemd. Administratieve leerlingvolgsystemen (leerling administratie systeem, LAS) worden niet door de expertgroep beoordeeld.

Voor toetsaanbieders en scholen is het belangrijk dat de lovs-toetsen worden beoordeeld door de expertgroep, omdat de school alleen lovs-toetsen mag gebruiken waarvan de kwaliteit door de expertgroep als voldoende is beoordeeld. Scholen bewijzen door het gebruik van deze goedgekeurde lovs-toetsen dat zij een lovs gebruiken om de leervorderingen van hun leerlingen te volgen.
Toetsaanbieders Cito en Boom zijn reeds begonnen hun (nieuwe) toetsen ter beoordeling aan de expertgroep aan te bieden. De eerste beoordelingen zijn inmiddels gepubliceerd.

Expertgroep Toetsen PO
De Expertgroep Toetsen PO is ingesteld door de minister van OCW, op basis van het Toetsbesluit PO. De expertgroep heeft twee taken:

 1. De expertgroep adviseert de minister over de toelating van andere eindtoetsen.
 2. De expertgroep geeft een eigenstandig kwaliteitsoordeel over een tussentijdse toets of reeks van tussentijdse toetsen (de lovs toetsen). Tussentijdse toetsen die voldoen aan het kwaliteitsoordeel van de expertgroep kunnen door scholen worden gebruikt om daarmee aan hun wettelijke verplichting tot gebruik van een lovs te voldoen.

Criteria lovs-toetsen
Een leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs) stelt scholen in staat om de groei van kennis en vaardigheden van leerlingen in kaart te brengen. Een lovs bestaat uit twee of meer toetsen die leervorderingen meten op diverse onderdelen en leergebieden, op verschillende momenten.

Leerlingen en ouders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de toetsen uit het lovs. Om die kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen, gelden nadere voorwaarden waaraan de toetsen uit het lovs moeten voldoen. Deze voorwaarden zijn beschreven in het Toetsbesluit PO.

Voor de toetsen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem gelden de volgende voorwaarden :

 • zijn valide en deugdelijk genormeerd  en de toetsscore is betrouwbaar;
 • meten de kennis en vaardigheden van de leerling op het terrein van Nederlandse taal, rekenen en wiskunde en/of de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van creativiteit, de ontwikkeling in het verwerven van noodzakelijke kennis en/of sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden;
 • de toetsresultaten worden zodanig opgeleverd dat ze inpasbaar zijn in het leerlingadministratiesysteem van de school, zodat de school de leervorderingen op een voor ouders begrijpelijke wijze kan presenteren;
 • er wordt een format geleverd voor een toelichting bij de leervorderingen van de leerling die (ook) voor ouders en verzorgers begrijpelijk is. 

Beoordeling
De Expertgroep rapporteert gedetailleerd over haar bevindingen. Zij vat het oordeel samen in een verzamelstaat. We geven hieronder twee voorbeelden van Cito (Spelling 3.0 groep 6) en Boom (Schoolvaardigheidstoets Spelling)

 
Beoordeling van LOVS toets Spelling 3.0 groep 6 - Cito B.V

 Beoordeling van LOVS toets Spelling - Boom test uitgevers

Het oordeel kan zijn 'onvoldoende' of 'voldoende'. 
Alleen in het laatste geval wordt de toets goedgekeurd en gepubliceerd.

Kijk voor meer informatie op Expertgroep Toetsen PO

maandag 15 januari 2018

Hoofdrekenen, is dat nou memoriseren en/of automatiseren?

Op Wikipedia begint de beschrijving met de volgende volzin: ‘Hoofdrekenen is het maken van berekeningen uit het hoofd, dus met gebruikmaking van de eigen hersencapaciteit en zonder bij het rekenen gebruik te maken van hulpmiddelen zoals een rekenmachine of pen en papier.'

Dat zou ik ook zeggen, maar vervolgens wordt het nogal ingewikkeld en dat niet alleen op Wikipedia … Als het gaat over de invulling van de begrippen memoriseren en automatiseren kom je op internet nogal wat verschillen tegen. Ook ik maak mij daar schuldig aan. In de TempoTest Automatiseren (2010staat namelijk de volgende omschrijving:

‘Er wordt … onderscheid gemaakt tussen automatiseren (de leerling kent alle splitsingen tot en met 20 èn de [deel]tafels van vermenigvuldiging tot en met 10 ‘uit het hoofd’) en hoofdrekenen tot 100 (de leerling kan de bewerking ‘in het hoofd’ vlot organiseren om tot de juiste uitkomst te komen; wanneer dat ‘zonder nadenken’ gaat, is daar in feite ook sprake van automatisering).’

Dat strookt niet meer helemaal met 'de grootste gemene deler' op het internet. Voor mezelf houd ik me daarom nu voorlopig aan onderstaande invulling.

Hoofdrekenen
Het lijkt mij het beste hoofdrekenen te zien als het toepassen van een combinatie van gememoriseerde en geautomatiseerde rekenkennis.

Memoriseren
Het memoriseren heeft als doel te komen tot direct beschikbare kennis. Het gaat om het uit het hoofd kennen van de antwoorden van bewerkingen, zodat de antwoorden direct als rekenfeit paraat zijn. Er wordt geen handige strategie gebruikt om achter het antwoord te komen. Het zijn rekenfeiten die gebruikt kunnen worden bij bijvoorbeeld het automatiseren of het cijferen. Het gaat hier over de hoofdbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) tot en met 100. 
Feitelijk gaat het daarbij volgens mij om het volgende:
 • Alle splitsingen van de getallen 1 t/m 20 uit het hoofd kunnen opsommen (van bijvoorbeeld het getal 17 horen we dan '1 en 16, 2 en 15, 3 en 14 enz.'). Maar ook wanneer we vragen '17 is 9 en ... ?' dan moet meteen de '8' klinken.
 • De tafels en deeltafels van 1 t/m 10 uit het hoofd kunnen opsommen. Maar ook wanneer we vragen '7 keer 8 is ...?' dan moet meteen '56' klinken.
Automatiseren
Het doel van automatiseren is om snel (binnen enkele seconden) het antwoord te kunnen geven op een som met behulp van, door de leerling al bekende, rekenfeiten en handige strategieën. De leerling voert een oplossingsstrategie uit die zonder nadenken uitgevoerd kan worden en die rechtstreeks naar de oplossing leidt. 
Het is een vorm van verkorting waarbij deelstappen in één keer uitgevoerd worden die in de fasen daarvoor afzonderlijk achter elkaar werden uitgevoerd. Het gaat hier in eerste instantie om de hoofdbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) tot 100, maar tot 1000 kan het ook. 
Feitelijk gaat het hier om een bijna eindeloze reeks van mogelijkheden, waarbij het 'handig rekenen' een grote plaats inneemt met strategieën als rijgen, splitsen, compenseren, analogie, verwisselen, omvormen, aanvullen, terugtellen, verdelen, verdubbelen/halveren en ga zo maar door. Er lijkt me zelfs ruimte voor eigen 'ontdekkingen' van de leerling.

Tot nader order ga ik voorlopig uit van bovenstaande invulling en ben voornemens een en ander aan te passen in de volgende druk van de TempoTest Automatiseren.

donderdag 19 oktober 2017

Toetsen Boom sluiten aan bij Marcel Schmeier
In zijn succesvolle nieuwe boek 'Effectief rekenonderwijs op de basisschool' verwijst Marcel Schmeier meerdere malen naar de toetsen van Boom test onderwijs.

(klik op de afbeeldingen voor een vergroting}

Alternatief voor de rekentoets van CitoHoe doet je groep het t.o.v. het landelijk gemiddelde?Er zijn in Nederland twee uitgevers van LVS-toetsen


zaterdag 7 oktober 2017

Scholen willen 'eruit halen wat erin zit!', maar wéten ze wel wat erin zit?


Heel veel scholen willen 'eruit halen wat erin zit'.  
Wat eruit komt, weten scholen wel.

Maar weten scholen ook wat erin zit? 
Dat blijkt bij navraag tegen te vallen ... Bekijkt u maar eens het voorbeeld uit de Tussentest van Roderick hieronder:
(klik op de afbeeldingen voor een vergroting)Schrikken! 
Ja, de school had wel door dat er meer in zat, maar dat het verschil zó groot zou zijn?!? Nee, dat was toch wel even schrikken. Gelukkig was er nog de tijd om er wat aan te doen, de Tussentest werd namelijk afgenomen in het begin van groep 6. En omdat de school dit al een aantal jaren doet -gewoon door de leerkracht zelf-, hadden ze inmiddels het vertrouwen dat d.m.v. een goede aanpak in korte tijd resultaten te bereiken zijn die het vaardigheidsniveau weer in overeenstemming brengen met de gemeten aanleg/potentie.
Maar ... wat, als de school nu eens niet de aanleg/potentie had gemeten?
 Dat lijkt me niet moeilijk te raden ...
Lees alles over de mogelijkheden van de Tussentest hier.
Voorkomen
Wanneer het uw beleid is 'eruit te halen wat erin zit' en u gaat ook werkelijk meten 'wat erin zit', dan kunt u op eenvoudige wijze bijvoorbeeld onderstaande administratie realiseren (in dit geval het voorbeeld van RIO):


Kijkt u maar eens naar leerling 5 (E), op de roodomrande rij met pijl.
Hoewel dit een A-leerling is, met 3 x een A- en 2 x een B-niveau, is het toch zorgelijk: er komt niet uit wat er bij de Tussentest aan aanleg/potentie is gemeten. Zeker als we bedenken dat de score op de Tussentest tot de 10% beste behoorde (percentiel 93) en dat de B's bij Spellen en Hoofdrekenen lage B's waren (respectievelijk 64 en 72).
 
Dit is dus (ook!) een 'zorgleerling', maar zou die zonder de Tussentest in beeld zijn gekomen?
Leerling 5 (E) hoort op het VWO thuis. Gelet op zijn huidige vaardigheidsprofiel komt hij daar niet.
Alle reden om nu (in groep 6) te onderzoeken wat de oorzaak is en om er vervolgens wat aan te doen, als dat mogelijk blijkt. Er kan na onderzoek namelijk blijken dat deze leerling (om een verschillende redenen) al optimaal presteert, maar dat is dan goed om te weten. We hebben dan in elk geval de kans gehad om erger te voorkomen ...

woensdag 20 september 2017

Marcel Schmeier doet het weer!


Vandaag op de mat: 'Effectief rekenonderwijs op de basisschool'. 
Dit boek wordt na 'Expliciete Directe Instructie' (EDI) een nog groter succes! 
Alles klopt aan het boek: uitnodigend, zeer toegankelijk, helder geschreven, rijk geïllustreerd en de spijker op z'n kop. 
Dit hebben we nodig! Hier kun je wat mee. En ik weet zeker dat het zal leiden tot betere rekenresultaten. (klik op de afbeeldingen voor een vergroting)dinsdag 12 september 2017

‘Kees moet van E- naar D-niveau’, is dat realistisch?


Bovenstaande is een ambitieuze doelstelling.
Maar is het ook realistisch?
(klik op de afbeelding voor een vergroting)


We hebben het hier namelijk niet over DLE's, die leervorderingen in beeld brengen, maar over deviatiescores die een positie op de frequentieschaal van zwak (laag scorend) naar goed (hoog scorend) aangeven. Een zwakke leerling zal op een DLE-schaal bij de volgende toets vrijwel zeker verder zijn, maar op een frequentieschaal wordt dat heel moeilijk. Als je een E-leerling bent, behoor je met je score tot de 10% zwaksten en 10% zwaksten zullen/moeten er óók bij de volgende toets weer zijn. Om daaraan te ontsnappen vraagt nogal wat ...

We geven een voorbeeld van een zwakke lezer
Kees leest op de SchoolVaardigheidsToets Technisch Lezen in april groep 4 helaas slechts 30 woordjes in de minuut. Dat is DLE 3 (15 maanden ‘achter’); op de frequentietabel van Cito is dat E. De school maakt zich zorgen en gaat keihard met Kees aan de slag. Een jaar later is de score 95 woordjes in de minuut, 65 woordjes méér! Dat is DLE 15, een vooruitgang van maar liefst 12 maanden, waar 10 gemiddeld is! Een prestatie van formaat, die je van zo’n zwakke lezer eigenlijk niet mag verwachten. Even kijken waar die 95 woordjes op de Cito-schaal staan … een E ?!?!?! Ja helaas, hij hoort met deze score op dat moment nog steeds tot de 10% zwakst scorende leerlingen ... Wat vraag je wel niet van deze zwakke, doorgaans minder begunstigde, leerlingen als je ze van E naar D wilt brengen?!? Het onmogelijke, zou ik zeggen. Zeker als je ze wilt brengen van V naar VI, omdat V hoort bij de zwakste 20%. De stap is dan nog veel groter … In het meest extreme geval moet je ze bij E naar D van percentiel 1 naar 11 brengen, maar bij V naar IV van 1 naar 21 (!)
Daar komt nog bij dat die positie in de frequentietabel doorgaans niet te wijten is aan een gebrek aan motivatie of werklust. Het zit hem meestal in een mindere aanleg/rijpheid en dat is moeilijk te beïnvloeden.

Iets anders wordt het, wanneer de oorzaak gezocht moet worden in een gebrekkige didactiek/instructie of te weinig oefening. Het is daarom sowieso noodzakelijk in dergelijke gevallen eerst te zoeken naar de oorzaak om te bepalen of er een reële kans van slagen is.

Maar ... misschien is het nòg beter je eerst af te vragen of je ontwikkelingsdoelen überhaupt (nog)* wel moet/kunt formuleren in termen van deviatiescores/posities op een frequentieschaal (!)

Er zijn voldoende alternatieven** die een veel beter inzicht geven in voortgang en niveau. Bovendien zijn ze kindvriendelijker ...

*) Het is nog niet zo lang geleden dat je nog de volgende doelstelling kon lezen: ‘Basisscholen en speciale basisscholen streven er naar dat alle leerlingen in een schooljaar op de Cito Leeswoordenschattoetsen minstens een niveau opschuiven. Dat wil zeggen dat E-leerlingen D-leerlingen worden, etc.’ Lees het hier: 'Leesproject mislukt'

**) Cito geeft naast A/E en V/I (percentielen) ook functioneringsniveaus en vaardigheidsscores. De SchoolVaardigheidsToetsen geven naast A/E en V/I ook DLE's, percentielscores en vaardigheidsscores.

dinsdag 11 juli 2017

DLE's gebruiken bij het volgen van leerlingen


     
Op de website van ParnasSys trof ik een heldere uitleg aan van bovenstaande titel.
Ik neem die tekst graag op in deze blog.


In het basisonderwijs worden kinderen regelmatig getoetst. Om een toetsscore van een leerling betekenis te kunnen geven, moet deze worden geïnterpreteerd. Een toetsscore alléén zegt immers weinig.

Auteur: Machiel Karels, onderwijskundig accountmanager ParnasSys.
Met dank aan 
Johan Schokker, methodoloog bij Boom test uitgevers.

Normscores
Om toetsscores te kunnen interpreteren, moet gebruik worden gemaakt van normscores. Veel scholen gebruiken daarvoor de Cito-niveaus A-E of I-IV. De voortgang van een leerling kan dan met behulp van vaardigheidsscores in beeld worden gebracht. Maar dat is niet de enige manier om de voortgang weer te geven.


DLE: niveau én voortgang
Een alternatief voor de vaardigheidsscores zijn de zogenoemde Didactische Leeftijds Equivalenten (DLE’s). Met een DLE kunnen zowel het niveau van de leerling als zijn of haar voortgang op inzichtelijke wijze worden weergegeven.
Het DLE relateert het beheersingsniveau aan de onderwijsmaand. De onderwijsmaand wordt uitgedrukt als Didactische Leeftijd (DL). Gerekend vanaf groep 3 bestaat het basisonderwijs uit 6 leerjaren. Elk leerjaar heeft 10 onderwijsmaanden. De maanden juli en augustus worden namelijk niet meegerekend. Een basisschoolleerling heeft dus aan het einde van zijn basisschoolloopbaan een DL van 60 onderwijsmaanden.

Onderwijstijd en score
Het DLE drukt de toetsscore uit in de onderwijsmaand waarop een basisschool-leerling gemiddeld dat niveau bereikt.

Enkele voorbeelden
Anja uit groep 6 heeft in december van dat schooljaar een DL (Didactische Leeftijd) van 34 maanden. Zij heeft immers 34 maanden onderwijs gehad, gerekend vanaf begin groep 3.
Anja haalt nu op een toets een DLE van 34. Dit betekent dat de Didactische Leeftijd precies overeenkomt met het gemiddelde van de normgroep. Anja heeft dus een gemiddeld leerrendement, om precies te zijn 100%.
Kees zit in dezelfde klas en haalt op hetzelfde moment een toetsscore van 24. Zijn achterstand is dan 10 maanden. Kees heeft namelijk ook 34 maanden onderwijs gehad, maar scoort alsof hij 24 maanden onderwijs heeft gehad. Zijn leerrendement is 70%. De formule voor het leerrendement is: DLE/DL x 100 = leerrendement.

Voordelen DLE methodiek
Het voordeel van de DLE-methodiek is dat het voor iedereen helder is en voor elke toets hetzelfde. Op deze manier zijn ook de prestaties op de toetsen onderling vergelijkbaar.
Met een DLE kan de school de onderwijspositie van een leerling ook duidelijk én eenduidig communiceren naar de ouders.

DLE boek
In de nieuwe druk van het DLE Boek zijn de DLE-schalen van bijna alle in het Nederlandse basisonderwijs bruikbare testen opgenomen. Door een nieuwe, heldere vormgeving van de tabellen wordt in één oogopslag duidelijk hoe de DLE-schaal is opgebouwd, en welke score een leerling op welk moment in het leerjaar zou moeten behalen zodat er van een leerachterstand geen sprake is. In deze nieuwe druk zijn bovendien zowel de oude als de nieuwe Citonormeringen opgenomen, zodat scholen die indien gewenst nog kunnen vergelijken.

Aanbod ParnasSys gebruikers
Als gebruiker van ParnasSys kunt u gebruikmaken van de meest recente DLE-schalen. Voorwaarde hiervoor is dat u beschikt over het DLE Boek. Dankzij de goede relatie tussen ParnasSys en Boom test uitgevers kunt u het nieuwe DLE Boek nu met korting bestellen: wanneer u het Boek aanschaft in combinatie met een abonnement op de aanvullingen, ontvangt u maar liefst 30% korting op het DLE Boek.
U betaalt dan slechts € 77,00 én u ontvangt de aanvullingen altijd met 10% korting.

DLE boek bestellen
Het gebruik van DLE’s voor het volgen van leerlingen in het basisonderwijs, nieuwe druk DLE Boek (Gerard Melis, Boom test uitgevers, 2015).
Op de site van Boom test uitgevers kunt u het DLE boek met korting bestellen.

donderdag 20 april 2017

IEP Eindtoets sluit aan op Schoolvaardigheidstoetsen van Boom test onderwijs


Judith Rood, uitgever van Boom test onderwijs, legt uit dat de opgaven van de IEP Eindtoets goed aansluiten op de Schoolvaardigheidstoetsen, het leerlingvolgsysteem van Boom test onderwijs.


Hebt u dit jaar de IEP Eindtoets afgenomen? 
Wist u al dat deze eindtoets uitstekend aansluit op het leerlingvolgsysteem van Boom test onderwijs?
'De SVT's toetsen wat je wil weten en dat is precies wat de IEP ook doet,' aldus uitgever Judith Rood van Boom test onderwijs. 'Je test dus bijvoorbeeld geen leesvaardigheid als het om rekenen gaat. De SVT Rekenen-Wiskunde bevat daarom zo veel mogelijk context-arme sommen. Ook bijvoorbeeld de SVT Spelling past in deze visie. Daarin is een ouderwets dictee opgenomen: de leerkracht leest de woorden voor en de kinderen schrijven het op. Daarmee toets je daadwerkelijk het spellen en niet het herkennen van woorden.'

Andere voordelen
Judith Rood noemt ook de andere voordelen van de SVT's: 'Het leerlingvolgsysteem van Boom test onderwijs bestaat uit de SVT's Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Hoofdrekenen, Rekenen-Wiskunde en Spelling.' 

De voordelen van de SVT's op een rijtje:

 • Op elk moment in het jaar af te nemen
 • Methodeonafhankelijk 
 • Sluiten aan bij de referentieniveaus
 • Handmatig scoren, snel en gemakkelijk online normeren
 • Rapportage in niveaus A-E en I-V, percentiel en DLE
 • Vaardigheidsscores voor Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde
 • Voor Technisch Lezen wordt ook het AVI-niveau gerapporteerd
 • COTAN- en Expertgroep Toetsen PO-OK!
 • Toegelaten door de Onderwijsinspectie
 • In te zetten voor indicatiestelling LWOO en PrO


dinsdag 11 april 2017

Kleuter kan helemaal niet blijven zitten

Onderstaande bijdrage in Trouw van 6 april 2017 sluit helemaal aan bij hetgeen ik in deze blog regelmatig naar voren probeer te brengen. 
Omdat ik het niet beter kan zeggen, leg ik de bijdrage vast in deze blog, zodat hij langer dan 'in de krant van gisteren' in ons blikveld kan blijven. 


Kleuter kan helemaal niet blijven zitten

Langer kleuteren levert geen hogere cijfers op, maar is goed voor het welzijn van het kind, aldus Erica Ritzema, kernlid van de Werk-Steungroep Kleuteronderwijs (WSK).

Kleuters die nog een (half) jaartje extra kleuteren zijn volgens de leerkracht gewoon nog niet toe aan groep 3. De inspectie wil daar goede redenen voor horen, omdat wetenschappers er niet van overtuigd zijn dat doorkleuteren meerwaarde heeft op de lange termijn.

Dat getuigt van weinig inzicht in de ontwikkeling van het kleuterbrein. Doorkleuteren is niet bedoeld om de leerresultaten op lange termijn te verhogen, maar om het kind verantwoord de overstap naar groep 3 te laten maken. Die beslissing voorkomt dat het kind beschadigd wordt en voor de rest van zijn leven een hekel aan school heeft. 

Zo'n besluit heeft wel degelijk positieve effecten op de lange termijn, alleen geen direct meetbare. En aangezien wij in een doorgeslagen meetcultuur leven, tellen ze dus niet mee. Langer kleuteren levert geen cognitieve resultaten, maar wel succeservaringen op en houdt het welzijn en de stabiliteit van het kind in stand. Daar heeft het levenslang profijt van.

De term doorkleuteren deugt niet
Als een kind in zijn ontwikkeling nog een kleuter is, kleutert hij niet dóór maar vérder. Hij is gewoon zichzelf en dient zich, volledig in harmonie met zijn eigen kunnen, te mogen ontwikkelen. Dat noemen we aansluitend onderwijs en daarop heeft ieder kind recht.

Demissionair staatssecretaris Dekker gaat met zijn streven naar 1,5 procent zittenblijvers aan dat recht voorbij. Een schoolkind blijft zitten als het zich de stof niet voldoende eigen heeft gemaakt om door te kunnen stromen naar de volgende groep. Een kleuter blijft echter langer in de kleutergroep, omdat hij zich op grond van zijn neurologische ontwikkeling de stof nog niet eigen kán maken.

Wanneer je een groep met betrekkelijk jonge kleuters hebt, is de kans groot dat je omwille van dat zittenblijverspercentage kleuters door laat gaan die daar niet aan toe zijn. Het zou interessant zijn om uit te rekenen wat latere uitval kost aan zorg van ergotherapeuten, schoolpsychologen, logopedisten, assertiviteitstrainingen en wat we verder aan aanbod hebben.

Geen garantie
Ook een hoge Citoscore blijkt geen garantie voor een succesvolle overgang. Die uitkomst geeft slechts een afwijking van een (variabel) gemiddelde, maar zegt niets over het individu en eigenschappen als creativiteit, daadkracht, discipline, doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, taakbewustzijn, geduld, sociaal gedrag en zelfstandigheid.

Cito heeft het kleuteronderwijs inhoudelijk veel schade toegebracht. 
Ondanks de motie-Rog (aangenomen 5 november 2013) wordt 80 procent van de kleuterleerkrachten door directies en besturen nog verplicht te toetsen om vervolgens afgerekend te worden op de resultaten. 

Terwijl er tot 11 maanden leeftijdsverschil kan zitten tussen een jong en een ouder kind in groep 2. Men vergelijkt de prestaties van een zuigeling van 7 maanden toch ook niet met die van een peuter van anderhalf. Dat verschil in levenservaring is enorm en wordt niet meegenomen in kleutertoetsen. 

'Citogesjoemel'
Er is breed sprake van 'Citogesjoemel' om kinderen aan de eisen van toetsen te laten voldoen en daardoor wordt uit angst meegewerkt aan kunstmatige handhaving van wanbeleid. Op een bijeenkomst van de Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs vertelde een leerkracht dat een kind de juiste antwoorden al had onderstreept voor zij één vraag gesteld had, omdat ouders de toets op Marktplaats hadden gekocht.

Om weer aan te kunnen sluiten op het kind, zijn goede leerkrachten nodig die massaal durven weigeren dit absurdistisch theater in stand te houden. Onderwijsland heeft behoefte aan een nieuwe roerganger met gezond verstand, die kleutertoetsen onmiddellijk verbiedt en zorgt voor gespecialiseerde opleidingen, zodat er rust en ruimte komt voor leerkracht en kind.
-->